Sealed Maintenance Free - GS BATTERY

แบตเตอรี่รถยนต์ GS ชนิดแห้ง

แบตเตอรี่รถยนต์ GS ชนิดแห้ง (Sealed Maintenance Free = SMF)  คือ แบตเตอรี่ที่ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน ไม่ต้องการ การดูแลรักษา ด้านบนของแบตเตอรี่ชนิดแห้งนี้ จะมีตาแมวเอาไว้แสดงสถานะไฟในแบตเตอรี่ มี ราคาค่อนข้างสูง แต่ใช้งานได้ทนทาน ให้กำลังไฟที่สูง มีอายุการใช้งาน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 2-3 ปี | เช็ค ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS ชนิดแห้ง